Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 4491 και ημερομηνία δημοσίευσης 19-12-2017 (ΦΕΚ 4491/τ.Β΄/19.12.2017) της με αριθμ. Φ2/220509/Δ4/14-12-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν.4473/2017 (Α΄78)».