Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2906/13-09-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 143579/Δ2/07-09-2016 Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Θρησκευτικά Γενικού Λυκείου».