Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Μεσοποταμίας (Μεσοποταμία Καστοριάς Τ.Κ. 52050, τηλ. 24670-61381, υπόψη κ. Κοτσάνη Γλυκερίας) σφραγισμένη προσφορά με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ, φωτοτυπία του συμβολαίου, και με την αναγραφή του ειδικού αριθμού και τα πρωτότυπα παραστατικά και ασφάλιση αστικής ευθύνης, όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέχρι την Τετάρτη  5  Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί στο Γυμνάσιο Μεσοποταμίας Καστοριάς μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από επιτροπή καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, όπως προβλέπει ο νόμος η οποία θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο σύμφωνα με το συμφέρον, την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την ποιότητα δεδομένων της εκδρομής.

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε τα εξής:                               

  1. Στην εκδρομή θα συμμετέχουν μαθητές από: Γυμνάσιο Μεσοποταμίας, Γυμνάσιο Οινόης, Γυμνάσιο Μαυροχωρίου
  2. Τόπος διεξαγωγής της εκδρομής: Αθήνα
  1. Χρονική διάρκεια μετακίνησης:

τέσσερις (4) ημέρες (δύο διανυκτερεύσεις στις 27 και 28 στην Αθήνα και μια διανυκτέρευση στις 29 Μαρτίου στο Ναύπλιο 2019).

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.