Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ να καταθέσουν στο Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας σφραγισμένη προσφορά συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά μέχρι την  ΤΡΙΤΗ 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο της Διευθύντριας από την επιτροπή αξιολόγησης αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία.

 

Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας αναφέρουμε τα εξής:

 

Κατηγορία: 2017 - 2018
Εμφανίσεις: 197