Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Α  Λ  Ο  Υ  Μ  Ε

 

Τα γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Μανιάκων (Φιλίππου 23 Μανιάκοι Καστοριάς ΤΚ 521 00, τηλ. 24670 80053) σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 12-01-2018 και ώρα 12,00 πμ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Μανιάκων μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την επιτροπή αμέσως μετά την λήξη της προθεσμίας και η οποία θα αξιολογήσει και θα επιλέξει το ταξιδιωτικό γραφείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραβρεθούν κατά το άνοιγμα των προσφορών.

 Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.