Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει μία μονοήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη στις 08 Φεβρουαρίου 2017. Θα συμμετάσχουν ογδόντα ένα (81) μαθητές και τέσσερις (4) συνοδοί καθηγητές.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Β’ τάξης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι τις 24/01/2017 και ώρα 11:00 στο σχολείο (ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) κλειστή προσφορά.

Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση, ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο είναι σε ισχύ.