Σας διαβιβάζουμε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης με τίτλο: «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019», Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται μέχρι την Τρίτη 22-01-2019 να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο της κάθε Δ/νσης πίνακα με τα τμήματα των σχολικών μονάδων στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί για την Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ, με την επισήμανση ότι:

  •  Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία σε κενά τμήματα, είτε έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες είτε όχι, οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις
    οικείες Δ.Δ.Ε. στο οποίο θα δηλώνουν κατά σειρά τις σχολικές μονάδες που έχουν κενά τμήματα και στις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία της Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ, έως και την Τετάρτη 23-01-2019.

Σύμφωνα με τις παρακάτω εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ:

  1. η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  2. η με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  3. η με αρ. πρωτ. 221343/Δ2/21-12-2018

 

Αναρτούμε τον τελικό πίνακα εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν σε Γυμνάσια της περιφερείας μας για την υποστήριξη πιστοποίησης  μαθητών Γ΄ της τάξης, για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού πληροφορικής (ΚΠπ), ως εξής:

Σύμφωνα με τις παρακάτω εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ:
1. η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
2. η με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
3. η με αρ. πρωτ. 221343/Δ2/21-12-2018
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΠπ)
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Συνημμένα
Download this file (ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf[ ]190 kB

Σύμφωνα με τις παρακάτω σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ:

  1. η με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
  2. η με αρ. πρωτ. 214664/Δ2/13-12-2018 (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: 6ΙΕΣ4653ΠΣ-ΚΟΝ) πρόσκληση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  3. η με αρ. πρωτ. 221343/Δ2/21-12-2018

 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΠπ)

 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιλεγεί να διδάξουν τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γυμνασίου για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ), σχολικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τη αύξουσα σειρά τους στον πίνακα και την επιλογή προτίμησής τους, τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες Δ.Ε. (Γυμνάσια) της περιφερείας μας, ως εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΚΠΠ.pdf)ΚΠΠ.pdf[ ]246 kB