Το Γυμνάσιο Βογατσικού προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 18,19,20-03-2019, σε σύμπραξη με τα Γυμνάσια Κορησού και Νεστορίου.                    Θα συμμετάσχουν συνολικά τριανταεννέα ( 39 ) μαθητές και των τριών σχολείων και τέσσερεις (04) συνοδοί καθηγητές.

 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Βογατσικού ( Β. Γεωργίου 1), τηλ: 2467095214) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Παρασκευή 11/01/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Βογατσικού μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, ενώπιον επιτροπής καθηγητών και αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα  ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί   και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

   Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε  για τα εξής: