Με βάση την παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ, απευθύνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, για την κατάθεση σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς συνοδευόμενης από τα προβλεπόμενα  πιστοποιητικά στο 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου  2018 και ώρα 12:00 π.μ. με στοιχεία επικοινωνίας φακέλου  «Προς το2ο Γυμνάσιο Καστοριάς – Διοκλητιανού 41 – 521 00 Καστοριά» και με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης» προκειμένου να αναληφθεί η διοργάνωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στο Βόλο. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το σχολείο μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στο γραφείο του Διευθυντή από επιτροπή αξιολόγησης αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρίστανται στη διαδικασία.

Προκειμένου οι οικονομικές προσφορές να είναι ποιοτικά και ποσοτικά συγκρίσιμες  παρακαλούμε οι οικονομικές προσφορές να λάβουν υπόψιν τους και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω ως εξής: