Το Γυμνάσιο Κορησού προτίθεται να πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα στις 26,27,28-04-2018, σε σύμπραξη με τα Γυμνάσια Βογατσικού και Νεστορίου. Θα συμμετάσχουν συνολικά τριάντα επτά (37) μαθητές και των τριών σχολείων και τέσσερεις (04) συνοδοί καθηγητές.

 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω μετακίνηση καλούνται τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Κορησού (Κορησός Καστοριάς 52052, τηλ: 2467051295) σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη 06-02-2018 και ώρα 10.00 πμ.

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το Γυμνάσιο Κορησού μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα, μετά τη λήξη της προθεσμίας, ενώπιον επιτροπής καθηγητών και αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα  ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί   και υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 

   Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής, σας ενημερώνουμε  για τα εξής: