Το Σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή με προορισμό τη Θεσσαλονίκη στις 15 Απριλίου 2016. Θα συμμετέχουν συνολικά είκοσι τρεις (23) περίπου μαθητές και δύο (02) συνοδοί καθηγητές.

Προκειμένου να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκπαιδευτική εκδρομή, καλούμε τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να καταθέσουν στο Γυμνάσιο Οινόης σφραγισμένη προσφορά μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:00, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Γυμνάσιο Οινόης, Οινόη 520 50,

τηλ. και fax. 2467092211

Επισημαίνεται ότι:

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το  Σχολείο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Οι προσφορές θα ανοιχτούν αμέσως  μετά τη λήξη της προθεσμίας και δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και η τιμή ανά μαθητή.

            Επιθυμούμε: