Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΧΕΤ: 1. Φ.251/28322/Α5/20-2-2017 (ΑΔΑ: 7Λ2Ζ4653ΠΣ-ΕΕΗ) εγκύκλιος
2. Φ.251/63675/Α5/13-4-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΩ04653ΠΣ-5ΚΦ) εγκύκλιος