Σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμματισμένων επισκέψεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ανωτέρω σχετικού «Ειδικά για τις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας Εκπ/σης ορίζονται δύο (2) συνοδοί ανά τμήμα εκτός κι αν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών απαιτούν μεγαλύτερο αριθμό συνοδών», σας γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια των μαθητών σε όλες τις εκφάνσεις της μαθητικής ζωής αποτελεί πρώτιστο καθήκον (μέλημα) όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ανωτέρω ρύθμιση αποβλέπει στην εξασφάλιση των ειδικών συνθηκών που απαιτούνται για την κάλυψη των ιδιαίτερων
αναγκών των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Σύμφωνα με την περίπτωση β και την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης γ, της παρ. 1 του άρθρου 8, του ν.3699/2008 (199 Α΄), ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Γυμνασίων και Λυκείων και των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων «…… ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα…..».
Επίσης, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης γ, της παρ. 1 του άρθρου 8, του ν.3699/2008 (199 Α΄) «
Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται…… Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα