Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, των αναγραφόμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με την πράξη 9/21-08-2017 του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής,  ολοκληρώθηκε η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017), διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και επειδή ουδείς/μία υποψήφιος/α,  κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, πληροί τις απαιτούμενες, κατά τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει προκήρυξη της θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.