Απαντώντας στο υπ’αριθμ.9619/26-06-2019 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη με θέμα «Η Σχολή του Αριστοτέλη –Από την Μίεζα στην Οικουμένη» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων και των Λυκείων , για το σχολικό έτος 2019-2020,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Συνέδριο θα είναι προαιρετική με την απαραίτητη γονική συναίνεση.
2. Ο φορέας διοργάνωσης θα αναλάβει την παροχή επαρκών οδηγιών προς τους μαθητές/τριες ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής του Συνεδρίου, καθώς και όλη τη διαδικασία υλοποίησης του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.