Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ15/23098/Δ2/14-2-2019 εγγράφου μας με θέμα: «Προκήρυξη Διαγωνισμού γραπτού λόγου στη μνήμη της Μαρίας Κιουρί με αφορμή την Εκατονταετηρίδα από την σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΠΟΛΩΝΙΑΣ» και σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης των συμμετοχών η οποία συστήθηκε με την αρ. πρωτ. 58491/ΓΔ4/12-4-2019 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε ότι:
α. το
1ο βραβείο απονέμεται στην εργασία της Τσάμη Μαρίας, μαθήτριας του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς
β. το 2ο βραβείο απονέμεται στην εργασία της Κουτάνη Φωτεινής-Βασιλικής, μαθήτριας τους 3ου Γυμνασίου Κομοτηνής
γ. στις υπόλοιπες εργασίες, οι οποίες επιλέχθηκαν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα δοθεί Έπαινος.