Στο πλαίσιο της έναρξης της Δ΄ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020, στο οποίο έχουν δικαίωμα εγγραφής και οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ), οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα:

 

1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) συμμετέχουν στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2726/τ.Β’/09-07-2018) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και γνωμάτευση των Κ.Ε.Σ.Υ. και την υπ’ αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4191/τ.Β΄/24-09-2018) με τίτλο: «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Οι ειδικότητες και εξειδικεύσεις των τμημάτων μαθητείας για το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής έχουν δημοσιευτεί στην υπ’ αριθμ. Φ7/79564/Δ4/20-05-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1936/τ.Β΄/29- 05-2019) με θέμα: «Οργάνωση τμημάτων μαθητείας σε ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων».