Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Π.Ε. Καστοριάς, έχοντας υπόψη:

1. Την Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/03-02-2014 (ΦΕΚ 224/τ.Β/05.02.2014) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 2/11420/ΔΕΠ/24-02-2016 (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/01-03-16) και με την Κ.Υ.Α. 2/56070/ΔΕΠ/05-08-2016 (ΦΕΚ 2582/τ.Β΄/22-08-16),

2. Την αριθ. 190677/Δ5/10-11-2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2916) Υπουργική Απόφαση «Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

3. Την αριθμ. 8731/14-11-2018 Απόφαση της Περιφερ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων της Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων.

4. Το ΦΕΚ 109/τ.Β΄/25-01-2019,που συμπληρώνει ,τροποποιεί και αντικαθιστά κεφάλαια της με αρ.109677/Δ5/10-11-2016/ΦΕΚ/3754/τ.Β΄/2016.

5. Την αρ.πράξη 3η /04-02-2-019, της ΟΕΣΑΔ Καστοριάς με θέμα «Προγραμματισμός Αθλητικών Δραστηριοτήτων»

6. Το αριθ. 19738/Δ5/08-02-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Φυσικής Αγωγής, με θέμα: «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας –Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, σχολικού έτους 2018-2019».

7. Το αριθ. 22498/Δ5/13-02-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. – Δ/νση Φυσικής Αγωγής, με θέμα: «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Ελλάδας και Κύπρου σχολ.έτους 2018-2019».

8. Το αριθ. 1233/15-02-2019 έγγραφο της Περιφερ. Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Δαπάνες σχολικών αγώνων»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Α΄ Φάση των αγώνων Κλασσικού Αθλητισμού Λυκείων Π.Ε. Καστοριάς ως εξής:

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

2. ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ: Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους Ορεστικού.

3. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:30

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Οι αγώνες θα γίνουν βάσει των διαταγών του ΥΠΠΕΘ και των κανονισμών της ομοσπονδίας Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.