Ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2017-2018, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων εντός των οποίων λειτούργησαν Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης προσφύγων (ΔΥΕΠ), να λάβουν υπόψη τους τα εξής, όσον αφορά στη χορήγηση βεβαιώσεων φοίτησης στους μαθητές: