Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 1815 και ημερομηνία δημοσίευσης 22-05-2018 η με αρ. πρωτ. 80890/ΓΔ4/17-05-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συμπλήρωση των διατάξεων της 10645/ΓΔ4/ 22-1-2018 (Β’ 120) Υπουργικής Απόφασης» και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας.