1. Η αριθμ. Φ.6/304/75662/Γ1/15.05.2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1296/τ.Β΄/21.05.2014) με θέμα: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων, κατάρτισης, χορήγησης φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)».
2.Η αριθμ.πρωτ.190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και της πρόσφατης ενσωμάτωσης του Δελτίου Αθλητικής Ταυτότητας Μαθητή/τρίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή Myschool, σας ενημερώνουμε ότι τα Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) που έχουν εκδοθεί από την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-18 θεωρούνται έγκαιρα και δεν χρειάζεται καμία επιπλέον ενέργεια.

--------

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 17950/Δ5/02-02-2018 εγγράφου και κατόπιν ερωτημάτων από τις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Δ.Δ.Ε. και από Διευθυντές ορισμένων σχολικών μονάδων των Δ.Δ.Ε., διευκρινίζουμε ότι:
α) για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων σχ. έτους 2017-18, ισχύει η Σχολική Αθλητική Ταυτότητα η οποία έχει ήδη εκδοθεί με ενσωματωμένη έγκυρη βεβαίωση ιατρού και δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια,
β) οι μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν έχουν προσκομίσει Σχολική Αθλητική Ταυτότητα με έγκυρη βεβαίωση ιατρού για συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων, πρέπει να προσκομίσουν την Σχολική Αθλητική Ταυτότητα, την οποία προηγουμένως θα έχουν εκτυπώσει από την ηλεκτρονική εφαρμογή Myschool, συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από ιατρό.