...

σας γνωρίζουμε τα εξής:
Α) Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς κατά το
σχολικό έτος 2017-18.
Β) Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα
30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς.
Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την
πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Αυγούστου,
παρακαλείται η Δ.Δ.Ε. Καστοριάς όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές
αιτήσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον Νομό Καστοριάς. Οι γονείς ή
κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από
λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η
διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Γ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται η Διευθύντρια του Μουσικού
Σχολείου Καστοριάς όπως αποστείλει δια της οικείας Δ.Δ.Ε την πρότασή της για τον
αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3.
Δ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την
Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως
άνω 2 και 3.
Ε) Έως την 6η Σεπτεμβρίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Θα εισηγηθεί
για τη συγκρότηση των μελών της Ε.Ε., δυνάμει της οποίας θα εκδοθεί η σχετική
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του
Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ.
70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών
στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018»
(ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.05.2017 Εγκύκλιο
(ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)
Ζ) Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη
Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-18 ορίζεται
η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Η) Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς
θα είναι ο Ταμπουράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ