Αφορά νέο εξεταστικό, Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, Πειραματικά, Φοιτητές, Πρυτάνεις

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 187, τ. Α’) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ’ αρ. Φ.353.1 /324/105657/Δ1/08-10-2002 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1340/16-10-2002 τ.Β'): «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλογών.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ του N. 4327/2015 (Φ Ε.Κ. 50/14-5-2014, τ. Α'), Επιλογή Στελεχών.
  4. Την υπ' αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  5. Το άρθρο 28  παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)
  6. Την αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργική απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ορισμός κριτηρίων μεταθέσεων σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.»
  7. Αρ. πρωτ. Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-06-2016 εγκύκλιο με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την κάλυψη κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ.»
  8. Την αριθμ. 131360/Δ3/09-08-2016 (Φ.Ε.Κ. 2513 τ.Β΄, 12-08-2016) «Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  9. Την αριθμ. πρωτ. 135935/Ε1/23-8-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης».
  10. Τις διατάξεις του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄, 06-09-2016), άρθρο 48 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή της νεοϊδρυθείσας Σχολικής Μονάδας Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Καστοριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις  προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄)  Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1  Α΄) και  προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016.