Π ρ ο κ η ρ ύ σ  σ  ο υ μ ε

την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Α΄/14-05-2015) και του άρθρου 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/30-05-2017) καθώς και του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 21 έως 36) του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α΄/12-06-2018), να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. καθώς και στην αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και τις με αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 και Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017 εγκύκλιες διαταγές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»

 

από την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 έως και την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00.

Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 23/08/2018 έως και 27/08/2018).

Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς:

προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή του Ενιαίου  Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις  προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50),όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.4473/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄)  Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α΄)

και  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017...

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς,

όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 14/29-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

από σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.