ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )
3. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 ( ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ )
4. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ )
5. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ )
6. Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω )
7. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-6-2015 ( ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ )
8. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ )
9. Φ.361.22/47/96772/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΛΟΑ465ΦΘ3-ΓΧΠ )
10. Φ.361.22/48/97216/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: 69MM465ΦΘ3-Λ39 )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων.

ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ )

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε συμπληρωματικά ότι:

α) Τα απογευματινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:45 και 16:45

β) Τα E.K., τα οποία εξυπηρετούν τόσο το πρωινό όσο και το εσπερινό ωράριο, θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13:00 και 17:00

Για την άρτια διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών της μυστικής ψηφοφορίας κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης μας

Επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων όσο και η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να έχουν υπόψη τους τα άρθρα 6,7,8,9,10 και 11 της αριθμ. Φ361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915 τ. Β/20-05-2015) Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  2. Η Εφορευτική Επιτροπή να προβεί σε αυστηρό έλεγχο για την ύπαρξη τυχόν κωλύματος συμμετοχής στη μυστική ψηφοφορία, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 19  4 παρ.1 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α/14-05-2015)
  3. Οι κάλπες θ’ ανοίξουν (θα αποσφραγισθούν) σε όλα τα ημερήσια σχολεία στις 13:30 και στα εσπερινά σχολεία (ΓΕ.Λ Γυμνάσιο) από 17:00 έως 18:00, σύμφωνα με την αριθμ. Φ361.22/46/96167/Ε3/17-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  4. Σας κοινοποιούμε:

Όσον αφορά στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία έχει οριστεί σε όλη την επικράτεια και για όλους τους τύπους των ημερήσιων και εσπερινών σχολείων στις 19-6-2015, σας γνωρίζουμε ότι:

 Α) Ημερήσια σχολεία

 Η συνολική διαδικασία (συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που καταλήγει σε μυστική ψηφοφορία ανάδειξης Διευθυντή Σχολικής  Μονάδας) θα ξεκινήσει το νωρίτερο στις 9:30 και θα ολοκληρωθεί στις 14.00....

Β) Εσπερινά σχολεία 

Τα εσπερινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 17:00 και 18:00... 

 

ΣΧΕΤ.:
1)- Ν. 4327/201S (ΦΕΚ Α 50/14-5-2015) άρβρ. 10 παρ. 4 περίπτωση α
2)- Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ; 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
3)- Φ.361.22/31/81732/Ε3/21 -5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Επισυνάπτεται αρχείο.