Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1.Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015, «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 50/ τ. Α’/ 14-5-2015).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
4. Το άρθρο 3, παρ. 2 εδάφιο δ της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10- 2002 Υ.Α., (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 915/τ.Β’/20-5-2015), με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
6. Τις με αριθμ. πρωτ.:
i) Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2),
ii) Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015(ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21),
iii) Φ.361.22/32/82432/E3/22-5-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803),
iv) Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ),
v) Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ),
vi) Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ),
vii) Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 (ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ),
viii) Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) και
ix) Φ.361.22/43/93214/E3/12-6-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ)
Υ.Α. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 (ΑΔΑ: 693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) και Φ.350/78/90450/Ε3/8-6-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΜ465ΦΘ3-ΒΓΘ) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» και ισχύει.
8. Την αριθμ. 5/26-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ως συμβουλίου Επιλογής.
9. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/2459/26-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, με θέμα «Κύρωση Τελικών Πινάκων υποψηφίων
Διευθυντών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς».


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Κυρώνουμε τους τελικούς πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως αυτοί συντάχθηκαν με την αριθμ. 5/26-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Εκπαιδευτικός που διδάσκει σε περισσότερες της μιας σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., όσον αφορά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
  2. Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 ( 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ( 1340 Β΄ ) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 ( 1 Α΄).
  3. Η προϋπόθεση που θέτει ο ν.4327/2015 ( 50 Α΄ ) να μην έχει κριθεί υπεράριθμος ο υποψήφιος υποδιευθυντής προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, ελέγχεται με βάση τις υπεραριθμίες όπως αυτές κρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος .
  4. Στα Ε.Κ. καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανά θέση Υπεύθυνου Τομέα και Υποδιευθυντή (π.χ. Αν προβλέπεται να καλυφθούν 5 θέσεις Υπ. Τομέων, θα υπάρχουν μαζί με του Υποδιευθυντή 6 ψηφοδέλτια). Οι υποψήφιοι Υπ. Τομέων και Υποδιευθυντές, θα λάβουν από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια, εξαιρουμένου του ψηφοδελτίου που ο καθένας είναι υποψήφιος.
  5. Διευθυντής σχολικής μονάδας που δεν επανεπιλέγεται διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά.

 

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος 15.docx)Εγκύκλιος 15.docx[ ]52 kB

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 17,20 και 25 του Ν.4327/2015(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής….. και εργαστηριακών κέντρων»
  4. Την αριθ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 Εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.»

κ α λ ε ί

 

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του Ν.4327/2015) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή καθώς και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ., όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από 26-06-2015 έως και 29-06-2015.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ.,να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 26η Ιουνίου 2015 έως και την 29η Ιουνίου 2015.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί στις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 29η Ιουνίου 2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

  Προκηρυσσόμενες θέσεις

Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, για τον καθορισμό του αριθμού των υποδιευθυντών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό.  

ΣΧΕΤ.:   1. N.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015)

            2. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 (ΦΕΚ 915 τΑ/20.5.2015) Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, σας κοινοποιούμε τον τελικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, ανά σχολική μονάδα και Ε.Κ., της περιοχής ευθύνης μας.

Οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να υποβάλουν στην Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, εγγράφως, ένσταση κατά του τελικού πίνακα, από την Τρίτη 23-6-2015 έως και την Πέμπτη 25-6-2015.