Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κοινοποιούμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτησή του πίνακα (13/6/2017 έως και 15/6/2017).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010(Α΄ 71) όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση δ της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν 3848/2010 (Α΄ 71) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (A΄ 78).

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (193 Α΄).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210-Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. 22/26-5-2017 Πράξη του ΙΕΠ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 89747/Β1/29-5-2017 έκθεση της Γ ΔΟΥ ΥΠΠΕΘ.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ορίζουμε το χρόνο υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, τη διαδικασία υποβολής και τα υποβλητέα δικαιολογητικά των αιτήσεων, την προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων, τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών, τον τύπο και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης , τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, την προθεσμία των ενστάσεων και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων ως εξής:

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

 

  1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.....

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις  Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Τομεαρχών Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1

ΚΟΥΣΤΑ ΜΑΡΘΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ02

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ19

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ01

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ03

2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5

ΝΙΚΟΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ04.02

3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6

ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ04.04

ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

7

ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ11

ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

8

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ20

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΕ01.02

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10

ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΠΕ18.18

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕ17.07

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

12

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕ19

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

13

ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕ20

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

14

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕ18.02

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι τοποθετούμενοι, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, την Τετάρτη, 01-07-2015 αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους ως Υποδιευθυντών και στο Ε.Κ. τοποθέτησής τους ως Υπευθύνων Τομέων.

 

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας


Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1.Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περ/κών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή καιεκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/ 14-5-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
7. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ΄ της αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφασης του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….».
8. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
9. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ915/τ.Β΄/20-05-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
10. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
11. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την αριθμ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Την αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
15. Την αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών.
16. Την αριθμ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
17. Την αριθμ. Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Χρονοδιαγράμματα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
18. Την αριθμ. Φ.361.22/42/90656/Ε3/09-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
19. Την αριθμ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
20. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 (ΑΔΑ: 693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) και Φ.350/78/90450/Ε3/8-6-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΜ465ΦΘ3-ΒΓΘ) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» και ισχύει.
21. Την αριθμ. πρωτ. 3094/26-6-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».
22. Την αριθμ. 5/26-06-2015 Πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς σχετικά με την τοποθέτηση υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΔΕ Καστοριάς.
23. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/2472/26-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καστοριάς, με τα οποίο μας διαβιβάστηκε η παραπάνω πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: