Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, της αναγραφόμενης σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ και σύμφωνα με την πράξη 8/10-08-2017 του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής,  ολοκληρώθηκε η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017(Α΄780), διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και επειδή ουδείς/μία υποψήφιος/α,  κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, πληροί τις απαιτούμενες, κατά τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει εκ νέου προκήρυξη της θέσης διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου –Λυκείου Καστοριάς.

Για το χρονοδιάγραμμα της σχετικής διαδικασίας, καθώς και για τη διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, αναμένονται σχετικές οδηγίες από το ΥΠΠΕΘ.

 

Συνημμένα
Download this file (Διαβιβαστικό ΔΔΕ Καστοριάς(Ολοκλήρωση).doc)Διαβιβαστικό[ ]48 kB

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσεων για την ανάδειξη των νέων διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης μας και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων διευθυντών, συγχαίρω τους νέους διευθυντές των οποίων η τριετής θητεία ξεκινά την 1η-8-2017 και εύχομαι σε όλους επιτυχία στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο τους, παρακινώντας τους, παράλληλα, να κάνουν αποστολή το όραμα για ένα συμμετοχικό, καινοτόμο και διαδραστικό σχολείο...

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας


Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του αρ. 14, του Ν. 2817/00 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14-3-00) με θέμα : «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε στην παρ.29 (εδάφ. ιζ) με τις διατάξεις του άρθρου 16 (παρ.13) του Ν.3467/06 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/21-6-06) με θέμα: «Επιλογή στελεχών Π/θμιας και Δ/Θμιας Εκπαίδευσης, κ.α. διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν.2986/02 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-02) με θέμα : «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Π. Ε. και Δ. Ε. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Το άρθρο 3, παρ. 2 εδάφιο δ της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 Υ.Α., (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
7. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 29 του κεφ. Β του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’/19-5-2010) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ.Α’/14-5-2015), του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 τ.Α’/4-12-2015) και του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/30-5-2017).
8. Τη με αριθμ. Φ.361.22/21/90780/E3/31 – 5 – 2017 (Φ.Ε.Κ. 1890 τ. Β'/31 – 5 – 2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
9. Τη με αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31 – 5 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ)
10. Τη με αριθμ. Φ.361.22/27/96038/Ε3/8 – 6 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)».
11. Τη με αριθμ. Φ.361.22/28/96968/Ε3/9 – 6 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
12. Τη με αριθμ. Φ.361.22/29/99136/Ε3/13 – 6 – 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
13. Tη με αρ. πρωτ. Φ.361.22/45/123511 /E3/19 - 7 - 2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)».
14. Τη με αριθμ. Πρωτ.: Φ.350/40/83818/Ε3/19-5-2017 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» ΑΔΑ:7ΜΜΔ4653ΠΣ-ΩΝ2.
15. Το με αρ. πρωτ. Φ.11.1/4040/24-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Κυρώνουμε τους τελικούς πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως αυτοί συντάχθηκαν με την αριθμ. 6/24-7-2017 Συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, σάς γνωρίζουμε ότι στο έντυπο της δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καστοριάς, δεν συμπεριλαμβάνεται το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, διότι το ΦΕΚ, όπου δημοσιεύεται η απόφαση ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς (Αρ. Αποφ. 89686/Δ2/29-5-2017, ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/15-6-2017) έχει ημερομηνία μεταγενέστερη από την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υ.Α...

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, σάς υποβάλλουμε προς κύρωση τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Καστοριάς.

Σας γνωρίζουμε ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις και οι διευκρινίσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  για την ισοβαθμία δεν επηρέασαν την κατάταξη των δύο ισοβαθμησάντων με α/α 17 & 18 Υποψηφίων Διευθυντών, όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.11.1/3998/19-7-2017 έγγραφό μας.