Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

...

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Αναθέτουμε καθήκοντα προσωρινής αναπληρώτριας Δ/ντριας για την κενή θέση διευθυντή/ντριας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, στην Καραγιάννη Αννούλα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ18.14, με βαθμό Ά, του Γυμνασίου Μεσοποταμίας, από την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2017, ημέρα πράξης ανάληψης υπηρεσίας, μέχρι και την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης και ανάδειξη του/της νέου/ας διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 15/9/2017 έως και 19/9/2017).

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, των αναγραφόμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και σύμφωνα με την πράξη 9/21-08-2017 του  διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως Συμβουλίου Επιλογής,  ολοκληρώθηκε η, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017), διαδικασία πλήρωσης της κενής θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και επειδή ουδείς/μία υποψήφιος/α,  κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, πληροί τις απαιτούμενες, κατά τις σχετικές διατάξεις, προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει προκήρυξη της θέσης διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 15/9/2017 έως και 19/9/2017).

Π ρ ο κ η ρ ύ σ  σ  ο υ μ ε

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και

κ α λ ο ύ μ ε

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Ά/19-05-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Ά/14-05-2015) και του άρθρου 1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. καθώς και στην αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και τις με αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 και Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017   εγκύκλιες διαταγές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»,

 από την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.