Εκτύπωση

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1.Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015, «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 50/ τ. Α’/ 14-5-2015).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
4. Το άρθρο 3, παρ. 2 εδάφιο δ της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10- 2002 Υ.Α., (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 915/τ.Β’/20-5-2015), με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
6. Τις με αριθμ. πρωτ.:
i) Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2),
ii) Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015(ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21),
iii) Φ.361.22/32/82432/E3/22-5-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803),
iv) Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ),
v) Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ),
vi) Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ),
vii) Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 (ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ),
viii) Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) και
ix) Φ.361.22/43/93214/E3/12-6-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ)
Υ.Α. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 (ΑΔΑ: 693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) και Φ.350/78/90450/Ε3/8-6-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΜ465ΦΘ3-ΒΓΘ) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» και ισχύει.
8. Την αριθμ. 5/26-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ως συμβουλίου Επιλογής.
9. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/2459/26-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, με θέμα «Κύρωση Τελικών Πινάκων υποψηφίων
Διευθυντών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς».


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Κυρώνουμε τους τελικούς πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως αυτοί συντάχθηκαν με την αριθμ. 5/26-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Κατηγορία: Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών
Εμφανίσεις: 522