ΣΧΕΤ.:   1. N.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015)

            2. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 (ΦΕΚ 915 τΑ/20.5.2015) Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, σας κοινοποιούμε τον τελικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, ανά σχολική μονάδα και Ε.Κ., της περιοχής ευθύνης μας.

Οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να υποβάλουν στην Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, εγγράφως, ένσταση κατά του τελικού πίνακα, από την Τρίτη 23-6-2015 έως και την Πέμπτη 25-6-2015.