ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ )

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε συμπληρωματικά ότι:

α) Τα απογευματινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:45 και 16:45

β) Τα E.K., τα οποία εξυπηρετούν τόσο το πρωινό όσο και το εσπερινό ωράριο, θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13:00 και 17:00