ΣΧΕΤ.:
1)- Ν. 4327/201S (ΦΕΚ Α 50/14-5-2015) άρβρ. 10 παρ. 4 περίπτωση α
2)- Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ; 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
3)- Φ.361.22/31/81732/Ε3/21 -5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

Επισυνάπτεται αρχείο.