Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς,

όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 14/29-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.