Ανακοινώνουμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 11/21-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.