Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε, τον οριστικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ανακοινώνουμε πρόγραμμα συνεντεύξεων (κατά αλφαβητική σειρά), των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Κοινοποιούμε προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα από την Τρίτη 27-8-2019 έως και την Πέμπτη 29-8-2019 και ώρα 13.00.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και των αναγραφόμενων σχετικών, σάς κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τους πίνακες δεκτών – μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για τη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων από την Πέμπτη 22-08-2019 έως και την Δευτέρα 26-08-2019 και ώρα 15:00.