Εκτύπωση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α΄102), και ιδίως της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου αυτού,
β) της περίπτ. 11) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112),
γ) την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 ( Α΄ 188 ) και
δ) του π.δ. 125/2016 (A΄210).
2. Την αριθμ. Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄4940) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
3. Την αριθμ. Φ.353.1/6/50177/Ε3/1-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1096 Β΄) Τροποποίηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4940 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των
Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
4. Την αριθμ. Φ.353.1/2/41541/Ε3/18-3-2019 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ: ΓΔΝΜ4653ΠΣ-ΧΩ9).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Το δέκατο εδάφιο του Κεφαλαίου 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ της αριθμ. Φ.353.1/2/41541/Ε3/18-3-2019 Υ.Α. «Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΑΔΑ:ΓΔΝΜ4653ΠΣ-ΧΩ9), το οποίο έχει ως εξής: «Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της παρούσας.», αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας.»

Κατηγορία: Επιλογή Υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης
Εμφανίσεις: 220