Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.350.2/9/189309/Ε3/7-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΜ5Ο4653ΠΣ-2ΓΦ) προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 15.00 της 22ας Νοεμβρίου 2018. Με δεδομένο ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται μαζί με το φάκελο υποψηφιότητας, η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για την υποβολή του φακέλου στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης υποβολής της αίτησης.
2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά την κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας, πέραν της έκδοσης του πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο διατυπώνουν τυχόν παρατηρήσεις σε περίπτωση που διαπιστώνονται διαφορές

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΔ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΔ.pdf[ ]246 kB

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) στο ΦΕΚ 4940 τ. Β΄/05-11-2018 δημοσιεύθηκαν η αριθμ. Φ.353.1/23/183930/E3/31-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης» και η αριθμ. Φ.353.1/  24/183985/E3/31-10-2018 Υπουργική Απόφαση: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και 

β) στο ΦΕΚ 188 τ. Α΄/05-11-2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ΄ του ν. 4547/2018 (Α΄102), και ιδίως της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου αυτού,
β) της περίπτ. 11) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α΄112),
γ) την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.4572/2018 ( Α΄ 188 ) και
δ) του π.δ. 125/2016 (A΄210).
2. Την αριθμ. Φ.353.1/23/183930/Ε3/31-10-2018 Υ.Α. (Β΄4940) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των