Κοινοποιούμε προσωρινό πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα από την Τρίτη 27-8-2019 έως και την Πέμπτη 29-8-2019 και ώρα 13.00.