Σε συνέχεια της προαναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Δεδομένου ότι εκδόθηκαν οι σχετικές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προϊστάμενων Διευθύνσεων και έχει ήδη παρέλθει και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η διαδικασία τη δεδομένη χρονική στιγμή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7δ του αρ. 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, οι οποίες ορίζουν τα εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ.pdf)ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ.pdf[ ]198 kB
Σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. Φ.6602/ΑΣ 482/18-06-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται προκήρυξη για απόσπαση διάρκειας κατ ́ελάχιστον ενός έτους, αρχομένης την 1.10.2018, ενός υπαλλήλου με αρμοδιότητες Στελέχους επιστημονικού προγράμματος στη Διεύθυνση Ποιότητας των Φαρμάκων και Φροντίδας Υγείας του ανωτέρω Οργανισμού με στοιχεία:
 
Ref. Νο S4/2018
 
Επισημαίνεται ότι τυχόν αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης να μισθοδοτείται από την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν χορηγεί μισθό και δεν καταβάλλει επίδομα μετάθεσης και έξοδα μετακίνησης.
Συνημμένα
Download this file (20180705_aposp_symv_europe.pdf)20180705_aposp_symv_europe.pdf[ ]137 kB

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
καλεί


τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ80 Οικονομολόγων, που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2018-2019 για την κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων, καθώς και των θέσεων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 108512/29-6-2018 έγγραφο του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, ως ακολούθως:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4472/17 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου……..και λοιπές διατάξεις»( Α/74).
β) τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4542/18 «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας………για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδιδόμενων ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις» (Α/95).
γ) την υπ΄αριθμ.Γ4β/οικ.46634/15-06-2018 (Α.Δ.Α.: 60Υ8465ΦΥΟ-Ξ9Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (64ΕΣ/2018) για την πλήρωση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4369/2016 (Α’ 33).


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:


Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έως και την Παρασκευή 27 Ιουλίου και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται βάσει της ημερομηνίας και της ώρας της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στον προκαθορισμένο διαδικτυακό

Συνημμένα
Download this file (6ΚΛΧ465ΦΥΟ-ΩΗΧ.pdf)6ΚΛΧ465ΦΥΟ-ΩΗΧ.pdf[ ]556 kB

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) ΥΠΕΝ, θα προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων (μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) σε θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 19 του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224) όπως ισχύει, των κατωτέρω κατηγοριών και κλάδων ως ακολούθως:

Συνημμένα
Download this file (Συνημμένο χωρίς τίτλο 00099.pdf)Πρόσκληση[ ]2487 kB