Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) με έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και στο Τμήμα Πληροφορικών Συστημάτων Ιθαγένειας και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες