Ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

      

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 11/21-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.

      

Ανακοινώνουμε ότι λόγω φόρτου εργασίας του Συμβουλίου Επιλογής δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση εξέτασης όλων των υποβληθεισών ενστάσεων,

κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα, σήμερα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ως εκ τούτου αναβάλλεται η ανακοίνωση του Τελικού Αναμορφωμένου

Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, για αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00.

Ανακαλούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς,

διότι η εναπομείνασα υποψήφια διευθύντρια, Δασκαλάκη Βασιλική, Ε.Ε.Π. κλ. ΠΕ30, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς,

δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 7β του άρθρου 1 Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/ τ.Α΄/ 30-5-2017).

Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 15/9/2017 έως και 19/9/2017).