Ανακοινώνουμε ότι λόγω φόρτου εργασίας του Συμβουλίου Επιλογής δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση εξέτασης όλων των υποβληθεισών ενστάσεων,

κατά τη συνεδρίαση που έλαβε χώρα, σήμερα Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και ως εκ τούτου αναβάλλεται η ανακοίνωση του Τελικού Αναμορφωμένου

Αξιολογικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, για αύριο Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00.

Ανακαλούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καστοριάς,

διότι η εναπομείνασα υποψήφια διευθύντρια, Δασκαλάκη Βασιλική, Ε.Ε.Π. κλ. ΠΕ30, του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς,

δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 7β του άρθρου 1 Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/ τ.Α΄/ 30-5-2017).

Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 15/9/2017 έως και 19/9/2017).

Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 15/9/2017 έως και 19/9/2017).

Π ρ ο κ η ρ ύ σ  σ  ο υ μ ε

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και

κ α λ ο ύ μ ε

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Ά/19-05-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Ά/14-05-2015) και του άρθρου 1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. καθώς και στην αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και τις με αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 και Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017   εγκύκλιες διαταγές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»,

 από την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.