Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, καθώς και υποδιευθυντή Ε.Κ. και υπεύθυνου τομέα Ε.Κ.,να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 26η Ιουνίου 2015 έως και την 29η Ιουνίου 2015.

Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. θα πραγματοποιηθεί στις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την 29η Ιουνίου 2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

  Προκηρυσσόμενες θέσεις

Οι θέσεις των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. προκηρύσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι ο νομοθέτης καθορίζει τον αριθμό των υποδιευθυντών με βάση τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον αριθμό των μαθητών. Επομένως, για τον καθορισμό του αριθμού των υποδιευθυντών λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση το μαθητικό δυναμικό.  

ΣΧΕΤ.:   1. N.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-5-2015)

            2. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19.5.2015 (ΦΕΚ 915 τΑ/20.5.2015) Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, σας κοινοποιούμε τον τελικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, ανά σχολική μονάδα και Ε.Κ., της περιοχής ευθύνης μας.

Οι υποψήφιοι Διευθυντές μπορούν να υποβάλουν στην Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, εγγράφως, ένσταση κατά του τελικού πίνακα, από την Τρίτη 23-6-2015 έως και την Πέμπτη 25-6-2015.

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
2. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015 ( ΑΔΑ: 60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21 )
3. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 ( ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ )
4. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ )
5. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 ( ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ )
6. Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 ( ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω )
7. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-6-2015 ( ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ )
8. Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ )
9. Φ.361.22/47/96772/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΛΟΑ465ΦΘ3-ΓΧΠ )
10. Φ.361.22/48/97216/Ε3/18-6-2015 ( ΑΔΑ: 69MM465ΦΘ3-Λ39 )

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διευκρινίζουμε ότι η διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή διευθυντή σχολικής μονάδας είναι μέρος της ειδικής συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων που συγκαλείται με αυτόν τον σκοπό. Συνεπώς, η παρουσία των εκπαιδευτικών στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπεται για κάθε συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων. Η προϋπόθεση του 65% πληρείται όταν στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντες τουλάχιστον το 65% των εκλογέων.

ΣΧΕΤ.: Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-2015 ( ΑΔΑ: ΩΝΦΡ465ΦΘ3-ΨΙΤ )

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά στη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζουμε συμπληρωματικά ότι:

α) Τα απογευματινά σχολεία θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15:45 και 16:45

β) Τα E.K., τα οποία εξυπηρετούν τόσο το πρωινό όσο και το εσπερινό ωράριο, θα ορίσουν συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 13:00 και 17:00

Για την άρτια διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών της μυστικής ψηφοφορίας κατά την ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης μας

Επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Τόσο ο Σύλλογος Διδασκόντων όσο και η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να έχουν υπόψη τους τα άρθρα 6,7,8,9,10 και 11 της αριθμ. Φ361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915 τ. Β/20-05-2015) Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  2. Η Εφορευτική Επιτροπή να προβεί σε αυστηρό έλεγχο για την ύπαρξη τυχόν κωλύματος συμμετοχής στη μυστική ψηφοφορία, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 19  4 παρ.1 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α/14-05-2015)
  3. Οι κάλπες θ’ ανοίξουν (θα αποσφραγισθούν) σε όλα τα ημερήσια σχολεία στις 13:30 και στα εσπερινά σχολεία (ΓΕ.Λ Γυμνάσιο) από 17:00 έως 18:00, σύμφωνα με την αριθμ. Φ361.22/46/96167/Ε3/17-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
  4. Σας κοινοποιούμε: