Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

 

  1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.....

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις  Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Τομεαρχών Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1

ΚΟΥΣΤΑ ΜΑΡΘΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ02

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ19

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ01

1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

4

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ03

2ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

5

ΝΙΚΟΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ04.02

3ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

6

ΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ04.04

ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

7

ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Β΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕ11

ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

8

ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΠΕ20

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

9

ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΕ01.02

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

10

ΓΚΟΓΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2

ΠΕ18.18

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

11

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕ17.07

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

12

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕ19

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

13

ΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕ20

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

14

ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕ18.02

Ε.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι τοποθετούμενοι, υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία, την Τετάρτη, 01-07-2015 αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους ως Υποδιευθυντών και στο Ε.Κ. τοποθέτησής τους ως Υπευθύνων Τομέων.

 

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας


Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1.Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Τ.Α΄/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α’/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπ/κές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 2986/2002(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των Περ/κών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) «Ειδική αγωγή καιεκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ. Α΄/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
6. Τις διατάξεις του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/ 14-5-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
7. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ΄ της αριθμ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 Απόφασης του Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 1340/16-10-2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης….».
8. Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ:Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. με θέμα «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
9. Την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ915/τ.Β΄/20-05-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών Μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
10. Την αριθμ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
11. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
12. Την αριθμ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την αριθμ. Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Την αριθμ. Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
15. Την αριθμ. Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-05-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών.
16. Την αριθμ. Φ.361.22/39/87835/Ε3/03-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
17. Την αριθμ. Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Χρονοδιαγράμματα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών-Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
18. Την αριθμ. Φ.361.22/42/90656/Ε3/09-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
19. Την αριθμ. Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-06-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των
τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
20. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 (ΑΔΑ: 693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) και Φ.350/78/90450/Ε3/8-6-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΜ465ΦΘ3-ΒΓΘ) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» και ισχύει.
21. Την αριθμ. πρωτ. 3094/26-6-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Κύρωση τελικών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς».
22. Την αριθμ. 5/26-06-2015 Πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς σχετικά με την τοποθέτηση υποψηφίων Δ/ντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δ/νσης ΔΕ Καστοριάς.
23. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/2472/26-06-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Καστοριάς, με τα οποίο μας διαβιβάστηκε η παραπάνω πρόταση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Καστοριάς τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με διετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2017, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:


1.Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015, «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 50/ τ. Α’/ 14-5-2015).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α., με θέμα: «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης – Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».
4. Το άρθρο 3, παρ. 2 εδάφιο δ της με αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10- 2002 Υ.Α., (ΦΕΚ 1340/τ.Β’/16-10-2002), «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων …», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 915/τ.Β’/20-5-2015), με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
6. Τις με αριθμ. πρωτ.:
i) Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 (ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2),
ii) Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-2015(ΑΔΑ:60ΕΜ465ΦΘ3-Λ21),
iii) Φ.361.22/32/82432/E3/22-5-2015 (ΑΔΑ: Ω8ΥΝ465ΦΘ3-803),
iv) Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-2015 (ΑΔΑ: 610I465ΦΘ3-8ΧΧ),
v) Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΣΣ465ΦΘ3-ΙΡΨ),
vi) Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-6-2015 (ΑΔΑ: 70ΟΔ465ΦΘ3-0ΓΚ),
vii) Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-2015 (ΑΔΑ: 6302465ΦΘ3-ΨΑΘ),
viii) Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-2015 (ΑΔΑ: 7ΡΩΗ465ΦΘ3-Ι4Ω) και
ix) Φ.361.22/43/93214/E3/12-6-2015 (ΑΔΑ: Ω6ΟΩ465ΦΘ3-ΟΩΖ)
Υ.Α. με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.350/71/82429/Ε3/22-5-2015 (ΑΔΑ: ΤΞΤΚ465ΦΘ3-ΝΩΤ) Υ.Α. με θέμα: «Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. πρωτ. Φ.350/74/86027/Ε3/29-5-2015 (ΑΔΑ: 693Λ465ΦΘ3-ΗΞΑ) και Φ.350/78/90450/Ε3/8-6-2015 (ΑΔΑ:Ω8ΝΜ465ΦΘ3-ΒΓΘ) Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ορισμού επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.» και ισχύει.
8. Την αριθμ. 5/26-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς ως συμβουλίου Επιλογής.
9. Το με αριθ. πρωτ. Φ.11.1/2459/26-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, με θέμα «Κύρωση Τελικών Πινάκων υποψηφίων
Διευθυντών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς».


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Κυρώνουμε τους τελικούς πίνακες υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, όπως αυτοί συντάχθηκαν με την αριθμ. 5/26-6-2015 πράξη του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Καστοριάς, ως συμβουλίου Επιλογής, ως εξής:

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

  1. Εκπαιδευτικός που διδάσκει σε περισσότερες της μιας σχολικές μονάδες ή Ε.Κ., όσον αφορά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, ψηφίζει στη σχολική μονάδα όπου έχει τις περισσότερες ώρες, με βάση την απόφαση διάθεσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
  2. Σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση σε αυτήν, οι τυχόν κενές θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών καλύπτονται με αναπλήρωση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 11 του ν.1566/1985 ( 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ( 1340 Β΄ ) Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 ( 1 Α΄).
  3. Η προϋπόθεση που θέτει ο ν.4327/2015 ( 50 Α΄ ) να μην έχει κριθεί υπεράριθμος ο υποψήφιος υποδιευθυντής προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, ελέγχεται με βάση τις υπεραριθμίες όπως αυτές κρίθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος .
  4. Στα Ε.Κ. καταρτίζονται ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανά θέση Υπεύθυνου Τομέα και Υποδιευθυντή (π.χ. Αν προβλέπεται να καλυφθούν 5 θέσεις Υπ. Τομέων, θα υπάρχουν μαζί με του Υποδιευθυντή 6 ψηφοδέλτια). Οι υποψήφιοι Υπ. Τομέων και Υποδιευθυντές, θα λάβουν από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια, εξαιρουμένου του ψηφοδελτίου που ο καθένας είναι υποψήφιος.
  5. Διευθυντής σχολικής μονάδας που δεν επανεπιλέγεται διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα στην οποία ανήκει οργανικά.

 

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος 15.docx)Εγκύκλιος 15.docx[ ]52 kB

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 17,20 και 25 του Ν.4327/2015(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής….. και εργαστηριακών κέντρων»
  4. Την αριθ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 Εγκύκλιο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.»

κ α λ ε ί

 

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα (του Ν.4327/2015) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή καθώς και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ., όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από 26-06-2015 έως και 29-06-2015.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς