Κοινοποιούμε τον Προσωρινό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα (από 15/9/2017 έως και 19/9/2017).

Π ρ ο κ η ρ ύ σ  σ  ο υ μ ε

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς και

κ α λ ο ύ μ ε

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Ά/19-05-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Ά/14-05-2015) και του άρθρου 1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. καθώς και στην αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και τις με αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 και Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017   εγκύκλιες διαταγές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»,

 από την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ  σ ο υ μ ε  ε κ  ν έ ο υ 

την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς και κ α λ ο ύ μ ε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, του άρθρου 11 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Ά/19-05-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και αντικατασταθεί από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (ΦΕΚ50/τ.Ά/14-05-2015) και του άρθρου 1 του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017) να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές θα αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και θα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. καθώς και στην αριθμ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-05-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο επιλογής υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και τις με αριθμ. Φ.361.22/63/132702/Ε3/03-08-2017 και Φ.361.22/67/136658/Ε3/14-08-2017   εγκύκλιες διαταγές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων»,

 από την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

            Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 17,20 και 25 του Ν.4327/2015(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4473/2017(ΦΕΚ 78/τ.Α/30-05-2012.
  3. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017(ΦΕΚ 2908/τ.Β΄/23-08-2012) «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής….. και εργαστηριακών κέντρων»
  4. Την αριθ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.»

 

κ α λ ε ί

 

Τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή καθώς και Υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ., όπου ανήκουν  οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στο Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 1η Σεπτεμβρίου 2017  έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Καστοριάς

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος σάς γνωρίζουμε ότι ανακαλούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ11.1/3122/18-08-2017 (ανακοινοποίηση στο ορθό Φ11.1/4307/21-08-2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς, διότι λόγω των θερινών διακοπών των εκπαιδευτικών είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκφρασης γνώμης του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017) και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.΄Β/31-05-2017)), πριν από την 01 Σεπτεμβρίου 2017.