Η Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς:

προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή του Ενιαίου  Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Καστοριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, κεφάλαιο Ε΄ του ν.1566/1985 (Α΄ 167) και τις  προϋποθέσεις επιλογής που τίθενται από το άρθρο 17 του ν.4327/2015 (Α΄50),όπως ισχύει και τις διατάξεις του Ν.4473/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (1340 Β΄)  Υπουργικής Απόφασης και των άρθρων 11 παρ, 6 και 12 παρ.6 του Π.Δ.1/2003 (1 Α΄)

και  καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017...

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς,

όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 14/29-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα της Τελικής Βαθμολογίας των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση για λόγους που αφορούν στη μοριοδότησή τους, στο οικείο ΠΥΣΔΕ,

από σήμερα Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την  Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00.

Ανακοινώνουμε το Πρόγραμμα Συνεντεύξεων των Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς.

      

Ανακοινώνουμε τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αρ. 11/21-09-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών.