Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1566/85(ΦΕΚ 167/τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 της αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1(ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υ.Α. του ΥΠΕΠΘ «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων ….συλλόγου διδασκόντων»
  3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008(ΦΕΚ 199/τ.Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» καθώς και το Π.Δ. 323/1993.
  4. Την αριθ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-05-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 915/τ.Β΄/20-05-2015) «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων».
  5. Την αριθ. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-05-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  6. Τις διατάξεις των άρθρων 16,17,18,19,21,22,24,26,27 και 28 του κεφ. Γ΄ του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/14-05-2015) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
  7. Την αριθμ. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-05-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  8. Την αριθμ. Φ.361.22/31/81372/Ε3/21-05-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ «Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ., ΕΕΕΕΚ) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς και

Κ Α Λ Ε Ι

 

     Τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.4327/2015 και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών προσόντων δικαιολογητικά και δήλωση προτίμησης έως τριών (3) σχολικών μονάδων (κατά σειρά προτίμησης).

Η υποβολή ξεκινάει από την 28η Μαΐου 2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (3+1) εργάσιμων ημερών.

Επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας ( 3-6-2015 )

Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.