Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος σάς γνωρίζουμε ότι ανακαλούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ11.1/3122/18-08-2017 (ανακοινοποίηση στο ορθό Φ11.1/4307/21-08-2017) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/ντριας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Καστοριάς, διότι λόγω των θερινών διακοπών των εκπαιδευτικών είναι αδύνατη η ολοκλήρωση της διαδικασίας έκφρασης γνώμης του συλλόγου διδασκόντων (άρθρο 1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/τ.Ά/30-05-2017) και άρθρο 3 της αριθμ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (ΦΕΚ 1890/τ.΄Β/31-05-2017)), πριν από την 01 Σεπτεμβρίου 2017.