Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, σάς γνωρίζουμε ότι στο έντυπο της δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Καστοριάς, δεν συμπεριλαμβάνεται το Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς, διότι το ΦΕΚ, όπου δημοσιεύεται η απόφαση ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς (Αρ. Αποφ. 89686/Δ2/29-5-2017, ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/15-6-2017) έχει ημερομηνία μεταγενέστερη από την με αρ. πρωτ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 Υ.Α...