Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, σάς υποβάλλουμε προς κύρωση τον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Καστοριάς.

Σας γνωρίζουμε ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις και οι διευκρινίσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ.  για την ισοβαθμία δεν επηρέασαν την κατάταξη των δύο ισοβαθμησάντων με α/α 17 & 18 Υποψηφίων Διευθυντών, όπως αναφέρονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.11.1/3998/19-7-2017 έγγραφό μας.